Obowiązek informacyjny:

Przyjmuję do wiadomości, że: (a) administratorem moich danych osobowych jest Money Run spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Racławicka 58, 30-017 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000779961 („Administrator”), e-mail: biuro@moneyrun.pl (b) moje dane osobowe podane we wniosku będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy – przyjęcia i rozpatrzenia złożonego wniosku pożyczkowego, w celu dokonania oceny sytuacji majątkowej pod kątem możliwości udzielenia pożyczki przez Partnera; W przypadku wyrażenia zgody, moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz Partnerów; (c) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania umowy; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki treści marketingowych podanie danych jest dobrowolne (d) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji umowy; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podstawą do przetwarzania danych jest moja zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przysługuje mi prawo wycofania zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia np. w formie wiadomości e-mail lub na adres Administratora; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (e) dane mogą zostać powierzone do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora, tj.: obsługę poczty elektronicznej, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych; (f) Administrator może udostępnić dane osobowe Partnerom, w celu rozpatrzenia wniosku pożyczkowego i przedstawienia oferty zawarcia umowy pożyczki przez Partnera; (g) Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom; Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej; (h) Administrator przetwarza moje dane osobowe wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonania umowy oraz obsługi roszczeń, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie; w celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (i) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia; (j) mam prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia moich danych osobowych; (k) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  //www.uodo.gov.pl/; (j) moje dane osobowe nie będą profilowane. Dokładny opis przysługujących praw znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.moneyrun.pl/regulamin oraz www.moneyrun.pl/polityka-prywatnosci.