Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest spółka Money Run sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Racławicka 58, 30-017, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000779961, NIP: 6772443048, REGON: 38301159600000, adres e-mail: biuro@moneyrun.pl.
 • Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 • Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:
 • Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 • Dane osobowe
 • 1.  Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Administrator danych osobowych
 • 2.Administratorem danych osobowych Serwisu jest spółka Money Run sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Racławicka 58, 30-017, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000779961, NIP: 6772443048, REGON: 38301159600000, adres e-mail: biuro@moneyrun.pl.
 • Podstawa, cel i zakres przetwarzania
 • 3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;   lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.
 • 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu,  a później przez 3 lata w celu ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
 • 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 • 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:
 • a. realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez firmę Money Run sp. z o.o.;
 • b. marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług firmy Money Run sp. z o.o.;
 • c. udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
 • d. procesu rekrutacji – jeśli Użytkownik złoży ofertę zatrudnienia na portalu prowadzonym przez  firmę Money Run sp. z o.o.,
 • 7. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie uzależnione jest  od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości,  jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
 • 8. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 • 8. Serwis wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.
 • Informacje handlowe
 • 9. Firma Money Run sp. z o.o. nie wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.
 • 10. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie firmie Money Run sp. z o.o. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wykorzystywanie plików cookies
 • 11. Strona internetowa www.moneyrun.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • 12. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • 13. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu,
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika.
 • 14. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników
 • 15. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Money Run sp. z o.o.
 • 16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • 17. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 18. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Google Analytics
 • 19. Strona internetowa moneyrun.pl  korzysta z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).
 • 20. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
 • 21. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
 • 22. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 • 23. Korzystając z niniejszej strony internetowej, moneyrun.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.
 • Informacje końcowe
 • 24. Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę jest dla firmy Money Run sp. z o.o. sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.
 • 25. Celem firmy  Money Run sp. z o.o. jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój strony internetowej powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.
 • 26. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: biuro@moneyrun.pl.